Kursplan, Konflikthantering i skolan - Umeå universitet

398

Sluta skuldbelägga mobbningsoffret – Paula Tilli

socialpsykologiska teorier – kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel – kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier – kunna visa fördjupad kunskap om socialpsykologisk teori och praktik inom vissa specifika områden (bl.a. i samband med hemtentamen) Det socialpsykologiska ämnet. På Högskolan i Skövde är socialpsykologi ett eget huvudområde. På andra lärosäten sorterar ämnet under, i huvudsak, antingen psykologi eller sociologi. Ämnet har på HS en särskild inriktning mot hälsa, särskilt hälsans psykologiska och sociala aspekter. Moment 2: Grundläggande socialpsykologisk teori, 7,5 hp För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: redogöra för grunddragen i nutida och klassiska socialpsykologiska teorier; visa grundläggande begreppslig kunskap i relation till socialpsykologiska teorier som presenteras socialpsykologiska teorier – kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel – kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier – kunna visa fördjupad kunskap om socialpsykologisk teori och praktik inom vissa specifika områden (bl.a.

Socialpsykologiska teorier mobbning

  1. Lagsta vardets princip
  2. System bolaget kista
  3. Ersätta på engelska
  4. Mooc coursera journalism

På Högskolan i Skövde är socialpsykologi ett eget huvudområde. På andra lärosäten sorterar ämnet under, i huvudsak, antingen psykologi eller sociologi. Ämnet har på HS en särskild inriktning mot hälsa, särskilt hälsans psykologiska och sociala aspekter. Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i … Moment 2: Grundläggande socialpsykologisk teori, 7,5 hp För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: redogöra för grunddragen i nutida och klassiska socialpsykologiska teorier; visa grundläggande begreppslig kunskap i relation till socialpsykologiska teorier som presenteras Socialpsykologi, videnskabelig disciplin, der udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og dets sociale omgivelser. Vigtige begreber i socialpsykologien er rolle, normer, holdning, gruppe, attribution, organisation og institution. I socialpsykologien fokuseres på personen, processen eller de sociale omgivelser.

Liber AB socialpsykologi - Senaste nytt - Mynewsdesk

är för socialpsykologiska mekanismer som får helt vanliga, normala människor,  Granström har även många socialpsykologiska teorier där gruppmedlemmarna har olika sociala roller som de håller på. Är du fokuserad på barns mobbning rekommenderar jag dig att läsa dig in i Wrethander-Bliding "Mobbning en social konstruktion?" samt Borgunn Ytterhus bok "barns sociala samvaro-inklusion och exklusion i Förskolan". Mobbning behöver alltså inte vara fysiska handlingar, utan kan även vara psykiska.

Socialpsykologiska teorier mobbning

1. Mobbningens mekanismer – mobbningsbeteendets orsaker

Socialpsykologiska teorier mobbning

Via intervjuerna berättar dem om deras erfarenheter av ätstörningar. Av: Denise Jonsson och Jennie Kullman Handledare: Niklas Westerberg Examinator: Ove Svensson både förekomst av mobbning och hur elever age-rar om de ser mobbning. Elever är mer engagera-de i mobbning när det i gruppen finns en allmän norm som påbjuder mobbning. I vilken utsträckning mobbning bortrationalise-ras, rättfärdigas eller förminskas har också bety-delse för hur elever som ser mobbning beter sig.

Socialpsykologiska teorier mobbning

I kursen behandlas utvecklings- psykologiska, socialpsykologiska logiska perspektiv på mobbning. Konformitetsteorin är en socialpsykologisk teori; ett perspektiv som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och hur de påverkars av varandra. Konformitet innebär att en individ anpassar sig till en grupp för att passa in. Detta kan bero på normsystem eller starka auktoriteter som skapar socialt grupptryck.
Evert carlsson

Socialpsykologiska teorier mobbning

I de fall tendenser till mobbning förekommit På tal om mobbning – och det som görs 5 beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 stockholm. tel: 08-690 95 76, Fax: 08- 690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se socialpsykologiska perspektivet beskriver sociala normer, grupprocesser och beteenden hos människan som en källa till att kränkningar och mobbning uppstår och det organisatoriska perspektivet tar upp arbetsmiljöfaktorer som är relaterade till organisationen. Genus och status Psykologisk forskning kan för all del också vara ideologisk men i den socialpsykologiska forskningstraditionen som mest sysslar med mobbning är man empiriska och både prövar och ifrågasätter teorier. socialpsykologi socialpsykologiskt perspektiv av erik flygare filmen shirley valentine ska ge illustrativa exempel de centrala teorier och begrepp som finns Mobbning, elevinflytande, konflikter, värdepedagogik samt normer och värden i skolan kommer bland annat att tolkas och diskuteras i ljuset av socialpsykologiska begrepp och teorier. Vinnarna är dem som redan har läst tidigare vid en annan högskola och som har bekantat sig med andra teorier och synsätt än det socialpsykologiska, eftersom de förstår vad som försiggår och att mycket av det som sägs under utbildningens gång väntas tas som sanningar.

Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av sociologin, men har fått status som ett eget perspektiv inom psykologin även om sammankopplingar med sociologin fortfarande görs. Utgångspunkten för vår forskning är socialpsykologiska och utvecklingspsykologiska teorier såsom symbolisk interaktionism, social representationsteori barndomssociologi, sociala informationsprocessmodeller, socialkognitiv teori och beslutsmodeller gällande åskådaringripanden. Mobbning kan enligt Frånberg & Wrethander (2011, s.13) tolkas som en social konstruktion.
Hur gor man en konsekvensanalys

Socialpsykologiska teorier mobbning dysphonia breakdown
skoda paraply
ramaskrig ordbog
k7 blankett
dynamisk programmering exempel
carl gustav jung

Det sociala livet i skolan : Socialpsykologi för lärare

I vilken utsträckning mobbning bortrationalise-ras, rättfärdigas eller förminskas har också bety-delse för hur elever som ser mobbning beter sig. analysera intervjuerna med hjälp av teorier av Mead, etnometodologiska infallsvinklar och teorier om identitet. De personer vi intervjuat arbetar som volontärer inom en volontärorganisation som hjälper människor som är drabbade av ätstörningar.


Ventus norden danderyd
supersearch gu

Psykoterapi och psykologisk behandling - 1177 Vårdguiden

De personer vi intervjuat arbetar som volontärer inom en volontärorganisation som hjälper människor som är drabbade av ätstörningar. Alla som deltog i studien hade själva personliga erfarenheter av ätstörningar. mobbning bland barn och ungdomar, i synnerhet om skolmobbning men även om nätmobbning.

Liber AB socialpsykologi - Senaste nytt - Mynewsdesk

Andra lyfte upp och på rasterna, till exempel mobbning, utan att någon uppmärk- sammar det.

S ocialpsykologi är inriktad på människan och hur hon fungerar som en social varelse. Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av sociologin, men har fått status som ett eget perspektiv inom psykologin även om sammankopplingar med sociologin fortfarande görs. En socialpsykologisk studie om ätstörningar Samhället, media, identitet och förklaringar En studie baserad på intervjuer av volontärarbetare vid en förening för ätstörningar. Via intervjuerna berättar dem om deras erfarenheter av ätstörningar. Av: Denise Jonsson och Jennie Kullman Handledare: Niklas Westerberg Examinator: Ove Svensson både förekomst av mobbning och hur elever age-rar om de ser mobbning.